Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://www.posir.pl

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-01.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt drogą mailową it@posir.pl lub telefonicznie na numer telefonu 16 675 20 41. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej: 2015-02-12.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

37-700 Przemyśl, ul. Rynek 1
Tel.: 16 678-68-20
Faks: 16 678-64-49
E-mail: kancelaria@um.przemysl.pl
Strona internetowa: przemysl.pl

Skróty klawiszowe:

Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym http://slabowidzacy.przemysl.pl/ , spełniającą wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

Dostępność architektoniczna

Budynki Urzędu Miejskiego przy Rynek 1 i ul. Ratuszowej 1 są wyposażone w windy dla niepełnosprawnych osób, brak takich rozwiązań w pozostałych budynkach.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Osoby doświadczające trwałych lub okresowych trudności w komunikowaniu się podczas załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim w Przemyślu mogą skorzystać:

z bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego; Usługa tłumaczeń z zakresu polskiego języka migowego (PMJ) i systemu językowo – migowego (SJM) udostępniona jest poprzez System Komunikacji Niewerbalnej, czyli tzw. videotłumacza, który w czasie rzeczywistym poprzez wideokonferencję tłumaczy na i z języka migowego rozmowę osoby uprawnionej z urzędnikiem. Videotłumacz znajduje się w budynku Urzędu Miejskiego Rynek 1 – Kancelaria Ogólna – hol.

z pomocy osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy.

z środków wspierających komunikowanie się, tj. strony internetowej (www.przemysl.pl) Urzędu, poczty elektronicznej kancelaria@um.przemysl.pl i faksu (16 678 64 49).